Forum Oficjalne Forum Republiki Osaczeskiej Strona Główna
  FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 
Mój projekt konstytucji

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Oficjalne Forum Republiki Osaczeskiej Strona Główna -> Zgromadzenie Uchwałodawcze / Komisja Parlamentarna ds. Konstytucji
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Erik Hoch
Naczelny AdministratorDołączył: 24 Lut 2018
Posty: 379
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:54, 30 Mar 2018    Temat postu: Mój projekt konstytucji
Cytat:
W celu:
usprawnienia działalności naczelnych władz Państwa, do czasu uchwalenia nowej Konstytucji Republiki Osaczesko, stanowi się, co następuje:


Rozdział 1
Zasady ogólne

Art. 1.

Organem Państwa w zakresie władzy ustawodawczej jest Zgromadzenie Uchwałodawcze Republiki Osaczesko, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego i Rada Ministrów, w zakresie władzy sądowniczej - niezawisłe sądy.

Art. 2.

1. Osoby wchodzące w skład Rady Ministrów oraz inne osoby pełniące urzędy lub funkcje publiczne w Państwie określone w ustawie konstytucyjnej, nie mogą prowadzić działalności nie dającej się pogodzić ze sprawowaniem mandatu, urzędu lub funkcji w zakresie i pod rygorami określonymi w ustawie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, na początku i na końcu kadencji lub przed objęciem stanowiska i po jego opuszczeniu składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym.


Rozdział 2
Zgromadzenie Uchwałodawcze
1.Zgromadzenie Uchwałodawcze zrzesza wszystkich mieszkańców Republiki Osaczesko
2.Obrady Zgromadzenia Uchwałodawczego są jawne
3.Zgromadzenie Uchwałodawcze wybiera ze swego grona prezydenta, wiceprezydenta oraz komisje robocze.
4.Zgromadzenie Uchwałodawcze uchwala ustawy większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby deputowanych, chyba że ustawa konstytucyjna stanowi inaczej. W tym samym trybie Zgromadzenie Uchwałodawcze podejmuje inne uchwały, jeżeli przepisy ustaw i uchwał Zgromadzenia Uchwałodawczego nie stanowią inaczej.

Rozdział 3
Prezydent

Art. 1.

1. Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego jest najwyższym przedstawicielem Państwa Osaczeskiego w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych.
2. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji Republiki Osaczesko, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz przestrzegania umów międzynarodowych.
3. Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego stoi na czele Rady Ministrów i kieruje jej pracami .

Art. 2.

1. Prezydent jest wybierany przez Naród rozumiany jako ogół mieszkańców zrzeszonych w Zgromadzeniu Uchwałodawczym.
2. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska większości bezwzględnej, 14 dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się drugą turę głosowania. Biorą w niej udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów w pierwszej turze i nie wycofali swojej kandydatury. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała większą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Prezydent jest wybrany na okres 12 miesięcy.
5. Prezydentem może być wybrany każdy obywatel osaczeski, który korzysta z pełni praw wyborczych.
6. Kadencja Prezydenta liczy się od dnia objęcia przez niego urzędu.
7. Wybory Prezydenta zarządza Państwowa Komisja Wyborcza nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów przypadającą w ciągu dwóch miesięcy od dnia zarządzenia wyborów. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.

Art. 3.

1. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi następującej treści:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Zgromadzenia Uchwałodawczego Republiki Osaczesko uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a także, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem." Przysięga może być również złożona z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".
2. Objęcie urzędu przez Prezydenta wybranego przed upływem kadencji dotychczasowego Prezydenta następuje następnego dnia po upływie kadencji urzędującego Prezydenta.

Art. 4.

Prezydent nie może piastować żadnego innego urzędu.

Art. 5.

1. Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych.
2. Prezydent mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Republiki Osaczesko w innych państwach oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw.
3. Kontakty z innymi państwami, a także z osaczeskimi przedstawicielami dyplomatycznymi za granicą odbywają się za pośrednictwem ministra właściwego w zakresie spraw zagranicznych.

Art. 6.

1. Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Zgromadzenie Uchwałodawcze.
2. Ratyfikacja i wypowiedzenie umów międzynarodowych dotyczących granic Państwa, sojuszów obronnych oraz umów pociągających za sobą obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie wymaga upoważnienia wyrażonego w ustawie.

Art. 7.

Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa. Organem doradczym Prezydenta w tym zakresie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Art. 8.

1. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
2. Prezydent w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego Osaczeskiej Siły Zbrojnej, a na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianuje i zwalnia zastępców Szefa Sztabu Generalnego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódców okręgów wojskowych.
3. Prezydent na okres wojny mianuje i zwalnia Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Art. 9.

1. W razie zagrożenia zewnętrznego Państwa Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części lub całym terytorium Republiki Osaczesko, a także ogłosić częściową lub powszechną mobilizację.
2. Organizację władz Państwa na czas stanu wojennego i inne skutki prawne wprowadzenia stanu wojennego określa ustawa.

Art. 10.

1. Prezydent może wprowadzić na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, stan wyjątkowy na części lub całym terytorium Państwa, jeżeli zagrożone zostało jego wewnętrzne bezpieczeństwo lub w razie klęski żywiołowej. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz na okres nie dłuższy niż 3 miesiące za zgodą Zgromadzenia Uchwałodawczego.
2. W okresie trwania stanu wyjątkowego nie mogą być zmieniane ustawy konstytucyjne ani ordynacje wyborcze.
3. Szczegółowe warunki, skutki prawne oraz tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego określa ustawa.

Art. 11.

Prezydent może zwracać się z orędziem do Zgromadzenia Uchwałodawczego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

Art. 12.

Prezydent występuje do Zgromadzenia Uchwałodawczego z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Prezesa Banku Centralnego.

Art. 13.

Prezydent nadaje obywatelstwo osaczeskie i zwalnia z obywatelstwa osaczeskiego.

Art. 14.

Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Art. 15.

Prezydent stosuje prawo łaski.

Art. 16.

Prezydent nadaje ordery i odznaczenia.

Art. 17.

1. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia.
2. Prezydent wydaje zarządzenia w zakresie wykonywania swoich ustawowych uprawnień.

Art. 18.
1. Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji następuje wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się urzędu,
3) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,
4) złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
2. W razie gdy urząd Prezydenta jest opróżniony - do czasu objęcia urzędu przez nowego Prezydenta, a także, gdy Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu, zastępuje go Wiceprezydent, gdy zaś ten nie może tych funkcji wykonywać - osoba wyznaczona przez Zgromadzenie Uchwałodawcze.

Art. 19.

1. Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego za naruszenie Konstytucji lub ustaw oraz za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed Trybunałem Stanu.
2. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Zgromadzenia.
3. Z chwilą postawienia Prezydenta w stan oskarżenia sprawowanie przez niego urzędu ulega zawieszeniu.

Rozdział 4
Rada Ministrów Republiki Osaczesko
(Rząd)

Art. 1.

1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Demokratycznej Republiki Osaczesko.
2. Rada Ministrów kieruje całością administracji rządowej.

Art. 2.

1. Rada Ministrów podejmuje decyzje we wszystkich sprawach polityki Państwa, których ustawa konstytucyjna lub inna ustawa nie zastrzegły dla innego organu administracji państwowej bądź samorządu.
2. Rada Ministrów w szczególności:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy
3) kieruje, koordynuje i kontroluje pracę wszystkich innych organów administracji rządowej, ponosząc za ich pracę odpowiedzialność przed Sejmem,
4) chroni na podstawie ustaw interesy Skarbu Państwa,
5) sporządza projekt budżetu i innych planów finansowych Państwa oraz po uchwaleniu przez Zgromadzenie Uchwałodawcze i kieruje ich wykonaniem,
6) sprawuje w granicach i formach określonych w ustawie konstytucyjnej i innych ustawach nadzór nad samorządem terytorialnym oraz innymi postaciami samorządu,
7) utrzymuje stosunki i zawiera umowy z rządami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi,
Cool zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Państwa.

Art. 3.

1. Radę Ministrów (Rząd) tworzą:
1) Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego - jako jej przewodniczący,
2) wiceprezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego
3) ministrowie,

2. W razie niepowołania wiceprezydenta obowiązki jego może pełnić jeden z ministrów.
3. Rada Ministrów działa kolegialnie. Organizację i tryb jej pracy określa ustawa.

Art. 4.

1. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.
2. Rada Ministrów podejmuje uchwały w zakresie wykonywania swoich konstytucyjnych uprawnień.

Art. 5.

1. Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego kieruje pracami Rady Ministrów oraz koordynuje i kontroluje pracę poszczególnych ministrów.
2. Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej.
3. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego wydaje rozporządzenia.

Art. 6.

1. Minister jest powołany dla kierowania określonym działem administracji rządowej lub dla wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezydenta Zgromadzenia Uchwałodawczego.
2. Minister kierujący działem administracji rządowej działa w tym zakresie w ramach uprawnień określanych ustawami oraz wydaje rozporządzenia i zarządzenia w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień.
4. Rada Ministrów na wniosek Prezydenta Zgromadzenia Uchwałodawczego może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.

Art. 7.

1. Prezydent Zgromadzenia Uchwałodawczego powołuje Radę Ministrów w składzie zaproponowanym przez siebie, w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Uchwałodawczego lub przyjęcia dymisji Rady Ministrów.
2. Prezydent, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Zgromadzenie Uchwałodawcze, przedstawia Zgromadzeniu program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie votum zaufania. Zgromadzenie Uchwałodawcze uchwala votum zaufania bezwzględną większością głosów.

Art. 8.

W razie niepowołania Rady Ministrów przez prezydenta, Zgromadzenie Uchwałodawcze, w ciągu 21 dni, wybiera nowego prezydenta oraz proponowany przez niego skład Rady Ministrów bezwzględną większością głosów.

Art. 9.

Ministrowie składają przysięgę wobec Zgromadzenia Uchwałodawczego następującej treści:
"Obejmując urząd Ministra uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być również złożona z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg."

Art. 10.

Rada Ministrów składa dymisję w razie:
2) rezygnacji przez Radę Ministrów albo przez Prezydenta z dalszego pełnienia funkcji,
3) nie udzielenia przez Zgromadzenie Uchwałodawcze votum zaufania Radzie Ministrów,
4) uchwalenia przez Zgromadzenie Uchwałodawcze votum nieufności.

Art. 11.

1. W razie gdy Prezydent złożył dymisję Rządu z powodów, o których mowa w art. pkt 1-3, Zgromadzenie Uchwałodawcze przyjmuje dymisję.
2. Przyjmując dymisję Rządu Prezydent powierza mu do czasu powołania nowej Rady Ministrów sprawowanie obowiązków.

Art. 12.

1. Zgromadzenie Uchwałodawcze może uchwalić Radzie Ministrów votum nieufności bezwzględną większością głosów.
2. Wniosek o votum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 1/2 posłów i poddany głosowaniu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty jego zgłoszenia.
3. W razie nie uchwalenia votum nieufności powtórny wniosek w tej sprawie może być zgłoszony po upływie 3 miesięcy od daty głosowania poprzedniego wniosku. Termin ten nie ma zastosowania, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 3/4 posłów.
4. Jeżeli Zgromadzenie Uchwałodawcze uchwaliło wniosek o votum nieufności nie dokonując jednocześnie wyboru Prezesa Rady Ministrów, Prezydent przyjmuje dymisję Rządu albo rozwiązuje Zgromadzenie Uchwałodawcze.

Art. 13.

1. Zgromadzenie Uchwałodawcze może uchwalić votum nieufności poszczególnemu ministrowi. Przepisy art. ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
2. Minister, wobec którego Zgromadzenie Uchwałodawcze uchwaliło votum nieufności, składa dymisję, a Prezydent ją przyjmuje.

Rozdział 5
Samorząd terytorialny

Art. 1.

1. Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego.
2. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną jako istniejące z mocy prawa wspólnoty mieszkańców danego terytorium.
3. Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawo własności i inne prawa majątkowe stanowią mienie komunalne.
4. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Pozostałe rodzaje jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.

Art. 2.

1. Samorząd terytorialny wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych ustawowo do kompetencji administracji rządowej.
2. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują przysługujące im zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
3. W zakresie uregulowanym ustawami jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania administracji rządowej. W tym celu zostają wyposażone w odpowiednie środki finansowe.
4. Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania za pośrednictwem swoich organów stanowiących i wykonawczych, swobodnie określając w granicach ustaw swoje struktury wewnętrzne.

Art. 3.

1. Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego są powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Mieszkańcy mogą podejmować rozstrzygnięcia w drodze referendum lokalnego. Warunki i tryb przeprowadzenia referendum lokalnego określa ustawa.

Art. 4.

1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne tych jednostek, subwencje i dotacje.
2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych są gwarantowane ustawowo.

Art. 5.

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.

Art. 6.

Zasady zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych określa ustawa.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Traci moc prawną Rozporządzenie z mocą ustawy Prezydenta Zgromadzenia Uchwałodawczego DRWMO z dnia 1 marca 2018 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Demokratycznej Republiki Wolnego Miasta Osaczesko


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Erik Hoch dnia Pią 20:52, 30 Mar 2018, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Erik Hoch
Naczelny AdministratorDołączył: 24 Lut 2018
Posty: 379
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:49, 30 Mar 2018    Temat postu:
Wzorowałem na podstawie rozporządzenia prezydenta
Zmieniła się jedynie oficjalna nazwa państwa czego oczekuje większość obywateli


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Nikodem Ścięgiczew
MieszkaniecDołączył: 24 Sty 2018
Posty: 299
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Osaczesko

PostWysłany: Pią 21:05, 30 Mar 2018    Temat postu:
W pełni mi odpowiada Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Oficjalne Forum Republiki Osaczeskiej Strona Główna -> Zgromadzenie Uchwałodawcze / Komisja Parlamentarna ds. Konstytucji Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group Boyz theme by Zarron Media 2003Regulamin